Przetarg „Monitoring składowisk”

Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o. o.; ul. Kotlarska 42; 50-151 Wrocław

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Monitoring składowisk.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) monitoringu 16 składowisk w fazie eksploatacji wraz z usługami towarzyszącymi i usługami tymczasowymi. Szczegóły oraz sposób i punkty pomiarowe podane są w Opisie przedmiotu zamówienia – Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak. Udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90711500-9

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie określa wadium.

Termin wykonania zamówienia: Okres w miesiącach: 6

Termin wykonania zamówienia po zmianie ogłoszenia z dnia 26 września 2016 r.:
Data rozpoczęcia monitoringu: 17 października 2016 r. Data zakończenia monitoringu: 31 grudnia 2017 r.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

Termin i miejsce składania ofert: 19.09.2016 r.; godz: 10:00,
Miejsce: Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o. o.; ul. Kotlarska 42; 50-151 Wrocław

Termin i miejsce składania ofert po zmianie ogłoszenia z dnia 15 września 2016 r.: 26.09.2016 r.; godz: 10:00,
Miejsce: Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o. o.; ul. Kotlarska 42; 50-151 Wrocław

Termin i miejsce składania ofert po zmianie ogłoszenia z dnia 21 września 2016 r.: 03.10.2016 r.; godz: 10:00,
Miejsce: Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o. o.; ul. Kotlarska 42; 50-151 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu:
– zostało zamieszczone 6 września 2016 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 305726 – 2016 oraz na stronie internetowej http://tryby24.pl/ogloszenia/monitoring_2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– zostało zamieszczone 12 września 2016 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 307537 – 2016 oraz na stronie internetowej http://tryby24.pl/ogloszenia/monitoring_zm_2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– zostało zamieszczone 15 września 2016 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 308754 – 2016 oraz na stronie internetowej http://tryby24.pl/ogloszenia/monitoring_zm2_2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– zostało zamieszczone 21 września 2016 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 311639 – 2016 oraz na stronie internetowej http://tryby24.pl/ogloszenia/monitoring_zm3_2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– zostało zamieszczone 26 września 2016 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 313594 – 2016 oraz na stronie internetowej http://tryby24.pl/ogloszenia/zm_ogl_260920163 pażdziernik 2016

W dniu dzisiejszym w siedzibie DPR Sp. z. o.o. nastąpiło otwarcie ofert. Na ogłoszenie odpowiedziało 4 oferentów. Poniżej dane wraz z kwotą przeznaczoną na wykonanie usługi:

Oferta nr 1

Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o.

Ul. Długosza 40, 51-162 Wrocław

Cena 215.664,80zł

 

Oferta nr 2

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział IPMB w Opolu, Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska

Ul. Oświęcimska 21, 45-641 Opole

Cena 408.435,36 zł

 

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o.

Ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce

Cena 165.644,10 zł

 

Oferta nr 4

proGEO Sp. z o. o.

ul. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław

Cena 257.758,80 zł10 październik 2016

DPR Sp .z o. o. działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi : „Monitoring Składowisk”  (ogłoszenie o postępowaniu zamieszczone 6 września 2016 r. w BZP : numer ogłoszenia: 305726 – 2016)

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez wykonawcę:

Obecnie trwają czynności zmierzające do podpisania umowy.

POWRÓT

TU JESTEŚMY

Poniżej znajdziesz mapę z naszą lokalizacją. Kliknij w nią, aby wyznaczyć trasę wprost do nas!

WIĘCEJ

Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.

ul. Stargardzka 8A pok. 223 I piętro, 54-156 Wrocław

+48 574 708 883

biuro@dpr.org.pl

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.